Přihlášení / Registrace

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro nás, realitní seznamku zipHOME, je ochrana dat našich klientů a uživatelů webu, stejně jako kvalita  služeb prioritou.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a po 25.5.2018 také s evropskou legislativou (GDPR). Obsah nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) si můžete přečíst zde: https://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm. Definice pojmů naleznete v čl. 4 GDPR.

V následujícím textu Vás blíže seznámíme s tím, jak v rámci poskytovaných služeb pracujeme s Vašimi osobními údaji:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu,  který je nezbytný pro plnění daného účelu. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,

b) obchodní firma,

c) adresa nebo sídlo společnosti,

d) datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e) telefonní číslo

f) e-mailová adresa

h) jiné popisné údaje.

Pro provoz a zkvalitnění webových stránek zipHOME využíváme tzv. cookies. Tyto malé soubory se ukládají do vašeho zařízení prostřednictvím prohlížeče při otevření internetové adresy a umožňují lépe přizpůsobit internetové stránky. Více o možnosti nastavení souborů cookie zde.

Účel zpracování

Zpracování shora uvedených osobních údajů je nutné k uzavření a/nebo plnění smlouvy a nevyžaduje tedy váš souhlas. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Tyto osobní údaje nám nemusíte poskytnout, nicméně pokud nám tyto údaje neposkytnete nebo nebudete souhlasit s jejich zpracováním pro uvedené účely, budeme nuceni uzavření smlouvy s vámi odmítnout. Právním základem je plnění či uzavření smlouvy.

V souvislosti s poskytovanými službami zpracováváme rovněž vaše osobní údaje týkající se poskytovaných služeb, zejména tedy údaje o druhu poskytovaných služeb, jejich rozsahu a ceně a informace o platební morálce. Všechny v tomto odstavci uvedené údaje získáváme v souvislosti s poskytováním služeb a ve spojení se základními identifikačními údaji je zpracováváme za účelem  zlepšování poskytovaných služeb, abychom Vás mohli efektivně informovat o službách, které by mohly vést ke zlepšení kvality námi poskytovaných služeb a/nebo pro případ ochrany před podvodným jednáním na Webu a/nebo ochrana zájmů naší společnosti (včetně případného vymáhání našich oprávněných nároků nebo ochranu práv naší společnosti v soudním nebo jiném řízení). Jelikož se tedy jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti, nevyžaduje se váš souhlas. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem.

Osobní údaje našich zákazníků dále zpracováváme rovněž z důvodů plnění právních povinností. Z důvodů vyžadovaných zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy zejména z oblasti daní uchováváme dokumenty (v elektronické nebo papírové podobě) obsahující osobní údaje, zejména faktury a dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury) obsahující jméno a adresu zákazníků po zákonem stanovenou dobu. Právním základem je Právní povinnost. Jelikož tyto údaje od vás v souvislosti s poskytovanými službami musíme vyžadovat, resp. musíme je získávat z jiných zdrojů, neboť je to třeba pro splnění zákonných povinností, odmítnutí jejich poskytnutí nebo nesouhlas s jejich zpracováním by měl za následek, že bychom s vámi nemohli uzavřít smlouvu a poskytovat vám služby.

Osobní údaje zákazníků používáme rovněž pro marketing k produktům a službám souvisejících se Službou a doplňkovými službami. K zasílání tohoto přímého marketingu v mezích legitimního očekávání není třeba Vašeho souhlasu.  Právním základem pro toto zpracování je Oprávněný zájem.

Osobní údaj, kterým je e-mailová adresa a vaše jméno, zpracováváme za účelem elektronického zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Podmínkou zasílání těchto obchodních sdělení je, že jsme o zasílání byli Vámi vysloveně požádáni nebo jste odsouhlasili zasílání marketingových sdělení. Máte jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet naší společnosti odmítnout souhlas s takovýmto využitím Vašich údajů i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud jste již toto využití e-mailové adresy dříve neodmítl. Pokud nám sdělíte a adresu info@ziphome.cz nebo jinou adresu, ze které jste obdrželi zprávu, že se zasíláním těchto obchodních sdělení nesouhlasíte, přestaneme za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávat. Nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy a plnění Služby. Právním základem zpracování je souhlas. Pro úplnost Vás ujišťujeme, že neposkytujeme osobní údaje pro marketingové účely třetím osobám.

Návštěvou internetových stránek naší společnosti nám rovněž sdělujete osobní údaje o vaší IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím webových analytik Google a společnosti SmartSupp.com, s.r.o. a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Jelikož jsou tyto údaje získávány a zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů, není požadován váš souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je Oprávněný zájem. Více o ochraně osobních údajů společností Google najdete v jejich zásadách.

V případě, že na svém koncovém zařízení při návštěvě webových stránek naší společnosti udělíte souhlas s ukládáním cookies, zpracováváme o vás záznamy chování z cookies souborů umístěných na Webu, a to pro účely jeho lepšího provozu. Právním základem pro toto zpracování je  souhlas.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce a zpracovatel zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externímu daňovému poradci: Mgr. Petr Ondrůšek, daňový poradce č. 002370, společnosti STORMWARE s.r.o., IČO: 25313142;
 • zpracovatelům, kteří poskytují Poskytovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • spolupracujícím realitním makléřům, kteří respektují pravidla platformy zipHOME.

Pro splnění Vaší objednávky doplňkových služeb třetích stran:

 • úvěrovým poradcům;
 • externím advokátním kancelářím;
 • externím zpracovatelům PENB, znalcům a zpracovatelům odhadů.

Naši zaměstnanci, spolupracovníci a subdodavatelé, kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou smluvně vázáni mlčenlivostí.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a po dobu nezbytně nutnou po jejich skončení. Dále z důvodu plnění právní povinnosti po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@ziphome.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Poskytovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

S úctou zipHOME realitní seznamka

info@ziphome.cz
775 571 715

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Poskytovatel služby zipHOME:
Ing. Alena Horáčková
Soukenická 2, Brno 602 00
IČ: 757 72 159
(v textu jako „Poskytovatel“ nebo „My“)

 

 

Srovnání nemovitostí

No properties found.
Compare

Nejnovější inzeráty