Přihlášení / Registrace

Podmínky užívání služby

Podmínky služby zipHOME a pravidla webu

Ceník zipHOME.cz

Podmínky služby zipHOME a pravidla webu

Verze 18/05

Obecná ustanovení

zipHOME je služba usnadňující koupi a prodej nemovitých věcí mezi Prodávajícím a Kupujícím spolu s dalšími doplňkovými službami, zaměřenými zejména na zjednodušení procesu koupě a prodeje a zajištění ochrany smluvních stran v tomto procesu.

Tyto Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Uživatele, Prodávajícího, Kupujícího a Poskytovatele.

Přístupem na Web www.ziphome.cz, jeho prohlížením nebo použitím, potvrzuje Uživatel, že se s těmito Podmínkami pečlivě seznámil, pochopil je v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bez výhrad svůj souhlas a zavazuje se je dodržovat, nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

Uživatel má možnost se s těmito Podmínkami předem seznámit a jejich odsouhlasení je předpokladem užívání Služby zipHOME.

Pokud z jakéhokoliv důvodu Uživatel nesouhlasí s Podmínkami či s některými jejich částmi, není oprávněn používat Službu jako celek, ani Web v plném rozsahu.

Právní vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Odchylná písemná ujednání mezi Kupujícím, Prodávajícím a Poskytovatelem mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

Definice pro účely těchto podmínek

„Služba“ – systém Poskytovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje Uživatelům nabízet nemovité věci k prodeji a poptávat nemovité věci ke koupi, nemovité věci koupit, a využívat další služby.

„Web“ – Služba zipHOME je dostupná na webové stránce www.ziphome.cz, jejím prostřednictvím dochází k nabídce Služeb Poskytovatele, Web se skládá zejména z textů, dokumentů, obrázků, grafiky, log, autorských děl, jiných informací, atd. Web umožňuje Uživateli přístup k Službě.

Poskytovatel“ – Ing. Alena Horáčková, místem podnikání: Soukenická 973/2, 602 00 Brno
IČ: 757 72 159 (neplátce DPH) provozující Službu zipHOME, vystupující jako zprostředkovatel při uzavření Kupní smlouvy na koupi nemovité věci mezi Kupujícím a Prodávajícím a jako Poskytovatel dalších služeb specifikovaných v těchto Podmínkách.

 „Smlouva“ –  smlouva o užívání Služby, uzavřená v elektronické podobě mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

Služby Poskytovatele“ – služby související s prodejem nemovité věci, jejichž aktuální nabídka a přesná specifikace i cena jsou vždy uvedeny na Webu.

Prodávající“ – fyzická nebo právnická osoba, která se řádně zaregistrovala na Webu a nabízí na základě vložení inzerátu na Webu nemovitou věc, jejíž je vlastníkem, a má zájem na uzavření Kupní smlouvy na koupi nemovité věci za níže specifikovaných podmínek a na poskytování zprostředkovatelských a dalších služeb ze strany Poskytovatele s prodejem nemovité věci souvisejících.

Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která má zájem na koupi nemovité věci za níže specifikovaných podmínek, případně po řádné registraci má zájem na využití dalších služeb nabízených Poskytovatelem na Webu.

Uživatel“ – Prodávající, Kupující a další fyzické nebo právnické osoby využívající Web zejména za účelem získání informací prodeje a koupě nemovitých věcí, které mohou vést či vedou ke sjednání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

Nabídka“ – nabídka na prodej nemovité věci Prodávajícího, obsahující všechny potřebné informace o nemovité věci, zejména detailní popis, fotogalerii, přesnou adresu, LV nemovitosti, požadovanou prodejní cenu a další související informace o nemovité věci určené Prodávajícím a Poskytovatelem.

„Poptávka“  – poptávka po koupi nemovité věci Kupujícího, obsahující všechny potřebné informace o poptávané nemovité věci, zejména popis, lokalitu, požadovanou kupní cenu a další související informace o nemovité věci určené Kupujícím a Poskytovatelem.

Kupní smlouva“ – smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím za účasti nebo bez účasti Poskytovatele, písemnou formou, upravující vzájemná práva a povinnosti těchto smluvních stran při koupi a prodeji nemovití věci.

Rezervační smlouva“ – smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím upravující vzájemná práva a povinnosti těchto smluvních stran, jejíž hlavním účelem je zajištění rezervace nemovité věci.

Prodejní cena nemovití věci“ – cena nemovité věci uvedená v Nabídce prodeje nemovité věci, obsahující veškeré poplatky a odměny Poskytovatele, jejíž uhrazení bude vyžadováno po Kupujícím.

Služby Poskytovatele a Uzavření Smlouvy

Provedením registrace, vložením poptávky nebo nabídky na Webu či jinou formou objednávky Služby (nezáleží na formě objednávky, objednávka Služby může vzniknout kromě výše uvedeného zejména formou: emailu, na on-line chatu, osobně, telefonicky) vzniká mezi Poskytovatelem a Uživatelem smlouva o zprostředkování příležitosti uzavřít Kupní smlouvu na koupi Nabídky.  Smlouva je uzavírána na dálku v elektronické podobě poté, co Uživatel potvrdí, že se s podmínkami Smlouvy předem seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi.  Obsah Smlouvy jsou práva a povinnosti uvedené v těchto Podmínkách. V souvislosti s tímto smluvním vztahem nabízí také balíčky služeb dle aktuální nabídky na Webu.

Na základě Smlouvy je Uživatel oprávněn užívat veškeré aktuální služby Webu, jež Poskytovatel zřídí pro bezplatné užívání, a Poskytovatel se zavazuje umožnit tyto služby užívat po dobu trvání této Smlouvy.

Uzavřením Smlouvy dle těchto Podmínek není dotčeno právo Poskytovatele nabízet Uživateli placené služby Webu.

Přesný a aktuální popis a charakteristiku Služeb Poskytovatele lze nalézt na Webu. Ceny nabízených služeb v Ceníku na Webu.

Autorskoprávní ujednání

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k Službě zipHOME. Poskytovateli náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu Webu, včetně textu a jeho designu, grafiky, jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Webu.

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti Webu, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Poskytovatele. Prodávající, Kupující ani jiní neregistrovaní Uživatelé Webu nejsou oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu mají písemné svolení Poskytovatele. Žádný Uživatel Webu nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebude umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.

Omezení Uživatele při užití Služby

Použití Služby nebo pokus o její použití za jakýmkoliv nezákonným, podvodným nebo neoprávněným účelem je přísně zakázáno. Uživatel také nesmí vyvinout jakoukoliv činnost, která by mohla poškodit, přetížit, vyřadit z činnosti nebo narušit kteroukoli složku Služby nebo která by mohla zasáhnout do řádného fungování Webu.

Uživateli je dále zakázáno v souvislosti s činností v rámci Služby jakýmkoliv způsobem usilovat o neoprávněné získání přístupu k uživatelským účtům, počítačovým systémům nebo sítím prostřednictvím prostředků počítačového pirátství.

Pro ochranu zájmů Prodávajících, Kupujících a Poskytovatele je jako nedovolené užívání Webu zejména zakázáno: jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné než osobní účely; rozesílání nevyžádaných informací.

Uživatel se zavazuje, že nebude na Systém nahrávat nebo přenášet obsah, který je nezákonný, vulgární, hanlivý nebo jinak nevhodný. Uživatel nesmí nahrávat fotografie se zobrazením podoby třetí osoby. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění takovýto závadný obsah kdykoli odstranit. V rámci ochrany osobních údajů a soukromí Poskytovatel nedoporučuje Uživatelům vkládat fotografie se zobrazením vlastní podoby. Uživatel prohlašuje, že nebude při používání Služby používat nebo nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně nebo jiný software nebo programy, které mohou poškodit počítač nebo majetek třetích osob. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv uzná za vhodné monitorovat obsah Webu za účelem sledování jeho využití, předcházení škodám, prověřování dodržování právních předpisů, smluvní dokumentace a těchto Podmínek.

Změna obsahu

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění změnit vzhled nebo obsah Webu. Poskytovatel může za podmínek stanovených ve smluvní dokumentaci v určitých případech rozhodnout o omezení či ukončení nabízení nebo poskytování jednotlivých služeb nebo produktů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit provoz Webu.

Dostupnost služby

Poskytovatel může z bezpečnostních nebo technických důvodů zablokovat přístup ke Službě, případně změnit, pozastavit, anebo ukončit poskytování Služby na dobu nezbytně nutnou. Poskytovatel neposkytuje záruku, že Web bude bez přerušení funkční a bezchybný.

Uživatelé se mohou registrovat a vkládat Nabídky a Poptávky kdykoliv jim to vyhovuje. Poskytovatel je bude zpracovávat v pracovní dny.

Odpovědnost poskytovatele

Poskytovatel neodpovídá za činnost Uživatelů v souvislosti s využíváním Služby ani za způsob jejího užívání. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Uživateli či třetími osobami. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání Služby nebo v souvislosti s ní. Poskytovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Uživateli.

Poskytovatel  Uživateli  neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

a) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli, Prodávajícím, Kupujícím, Nabídce či Poptávce,

b) jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu,

c) jakýkoliv jiný následek používání Služby.

Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Uživatele ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů.

Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživateli navzájem na základě využívání Služby. Tento právní vztah je čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících z takového právního vztahu pro Uživatele.

Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatele Služby Poskytovatele.

Poskytovatel neodpovídá za správnost poskytnutých služeb ze strany Dodavatelů služeb třetích stran, ani za to, že cena služeb může doznat v průběhu poskytování služeb změn.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ, a Poskytovatelem, vyplývajícího z užívání Služby, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Poskytovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

V tomto směru Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Poskytovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se Služby poskytované Poskytovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Kupujícími (spotřebiteli) a Prodávajícími – podnikateli vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím Služby; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Kupující vůči Prodávajícímu – podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti Poskytovatele.

Zpracování osobních údajů

Poskytovatel prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a po 25.5.2018 také  v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR. Podrobnosti k zpracování osobních najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na Webu v den potvrzení objednávky Služeb Poskytovatele Kupujícímu nebo Prodávajícímu. Tyto Podmínky platí jako celek a smluvní strany berou na vědomí, že jsou pro ně závazná všechna ustanovení, která na jejich smluvní vztah dopadají.

Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Vztah vzniklý ze Smlouvy se řídí českým právem.

V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek nebo Smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Toto znění Podmínek služby zipHOME jsou účinné od 25.5.2018.

Ceník zipHOME.cz

Ceník pro Kupující (poptávající, zájemce)

1. Služba zipHOME

Služba (registrace, vložení Poptávky jakož i zprostředkování kontaktu mezi Prodávajícím a Kupujícím) je pro Kupující zdarma.

Prodejní cena nemovitých věcí nezahrnuje Daň z nabytí nemovitých věcí, pokud není prodávajícím na Webu uvedeno jinak.

V případě, že je Prodávající zastoupen zprostředkovatelem (nezávisle na službě ziphome.cz) a má s ním sjednánu odměnu za své služby, je v Prodejní ceně nemovitých věcí zahrnuta také provize pro zprostředkovatele. Kupujícímu nevznikají žádné náklady nad Prodejní cenu nemovitých věcí uvedenou na Webu, ziphome.cz se však zavazuje poskytnout součinnost Prodávajícímu k úhradě provize zprostředkovateli, např. ve formě zálohy na kupní cenu.

2. Doplňkové služby

Na Webu je možno objednat doplňkové služby. Jejich cena je uváděna spolu s popisem jednotlivých služeb, případně v objednávce zaslané Kupujícímu.

Veškeré ceny na Webu (s výjimkou Prodejních cen nemovitých věcí) jsou uvedeny bez DPH – Poskytovatel není plátcem DPH. Jestliže Poskytovateli vznikne povinnost zaplatit DPH v souvislosti s jakoukoliv platbou (včetně plateb, jejichž účelem je náhrada nákladů či škody), bude Uživatel povinen zaplatit společně s příslušnou platbou též odpovídající částku DPH.

Ceník je přílohou a nedílnou součástí dokumentu Podmínky služby zipHOME – pravidla webu www.zipHOME.cz („Podmínky“).

V Ceníku se užívají pojmy definované v Podmínkách.

Tato verze ceníku je účinná od 25.5.2018.

Ceník pro Prodávající

1. Služba zipHOME – zprostředkování kontaktu na Kupujícího

Registrace a vložení Nabídky do služby zipHOME.cz  je zdarma.

Cena za naši práci: za zprostředkování příležitosti uzavřít kupní smlouvu na nemovité věci s Kupujícím hradí Prodávající Poskytovateli poplatek: podíl z Prodejní ceny nemovité věci takto:

Minimální výše ceny za službu zipHOME  je 7.500 Kč.

Do 3 mil. Kč včetně: 1 % z realizované ceny.

Nad 3 mil. Kč až 5 mil. včetně: 0,9 % z realizované ceny.

Nad 5 mil. Kč až 7,5 mil. včetně: 0,8 % z realizované ceny.

Nad 7,5 mil. Kč až 10 mil. Kč včetně: 0,7 % z realizované ceny.

Nad 10 mil. 0,6 % z realizované ceny.

Rozhodující pro výpočet poplatku je realizovaná cena nemovitých věcí, tj. cena uvedená v kupní smlouvě na nemovité věci. V případě, že Poskytovatel nemá kupní smlouvu k dispozici ani 3 měsíce po předání kontaktu na Kupujícího, považuje se za realizovanou cenu cena uvedená v Nabídce v okamžiku, kdy o ni Kupující projevil zájem.

Naplnění předmětu Smlouvy je povinen Psokytovateli oznámit Prodávající bezodkladně zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@ziphome.cz. Poplatek za Službu poté uhradí Prodávající na účet a v termínu dle pokynů Poskytovatele, které obdrží jako odpověď na zprávu Prodávajícího. Při stanovení termínu úhrady Poplatku zohledňuje Poskytovatel možnosti Prodávajícího, zejména termín úhrady kupní ceny za Nabídku ve prospěch Prodávajícího.

Služba zipHOME.cz obsahuje služby aktuálně uvedené v balíčku služeb.  Pokud Prodávající nerozšíří objednávku nad rámec balíčku služeb o doplňkové služby, má se za to, že další služby nad výše uvedené, zejména: osobní asistence realitního agenta (při přípravě nemovité věci na prodej, při prohlídkách, při rezervaci, při podpisu kupní smlouvy, při předání apod.), úschova kupní ceny, stavební inspekce, PENB, služby fotografa, geodeta, znalce apod., nejsou součástí služeb.

2. Doplňkové služby

Na Webu je možno objednat doplňkové služby.  Jejich cena je uváděna spolu s popisem jednotlivých služeb případně v objednávce zaslané Prodávajícímu.

Veškeré ceny na Webu (s výjimkou Prodejních cen nemovitých věcí) jsou uvedeny bez DPH – Poskytovatel není plátcem DPH. Jestliže Poskytovateli vznikne povinnost zaplatit DPH v souvislosti s jakoukoliv platbou (včetně plateb, jejichž účelem je náhrada nákladů či škody), bude Uživatel povinen zaplatit společně s příslušnou platbou též odpovídající částku DPH.

Pokud budou Služba nebo doplňkové služby poskytovány za cenu nižší, než které jsou uvedeny v Ceníku, a to i v případě, kdy bude služba poskytnuta zdarma v rámci plánované akce Poskytovatele, budou o tomto Uživatelé vždy informování zprávou na Webu, newsletterem, e-mailem či jiným relevantním elektronickým komunikačním prostředkem. V tom případě neplatí cena služby viz výše, ale cena uvedená v informační zprávě zaslané Uživateli.

Ceník je přílohou a nedílnou součástí dokumentu Podmínky služby zipHOME – pravidla webu www.zipHOME.cz („Podmínky“).

V Ceníku se užívají pojmy definované v Podmínkách.

Tato verze ceníku je účinná od 25.5.2018  a vztahuje se na příležitosti k uzavření kupní smlouvy zprostředkované po tomto datu.

Srovnání nemovitostí

No properties found.
Compare

Nejnovější inzeráty