Přihlášení / Registrace

Právní a realitní slovník

Slovník pojmů z oblasti realitního práva.

Hledejte jednoduše podle abecedy nebo ve fulltextovém vyhledávači pomocí kláves ctrl + F!

Pojmy z realitního práva

Vysvětlení jednotlivých pojmů z oblasti realitního práva. Kompletní právní a realitní slovník.

A

a contrario

z opaku, protiklad, opačný

á konto

na účet, na vrub. Značí se a/c

a limine

zásadně, bez věcného projednání

a priori

z rozumu, před zkušeností, bez předsudků

a/c

á konto

aberace

odchylka, úchylka, omyl pachatle (např. když chci škodit jedné osobě, ale omylem čin způsobím jiné)

ABO systém

= systém automatizované bankovní operace. Systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. Jsou v něm vedeny a spravovány veškeré účty státní pokladny.1

absence

nepřítomnost osoby, která se měla zúčastnit2

absolutní cena

cena vyjádřená v peněžních jednotkách (např. 100 Kč)

adhezní smlouva

Adhezní smlouva je smlouva, jejíž obsah není výsledkem jednání, ale je určen jednou ze smluvních stran. Smlouva je obvykle předkládána jako formulář.

advokát

právník se složenými advokátními zkouškami a zapsán u České advokátní komory

advokátní koncipient

pomocný pracovník advokáta. Získává praxi a zkušenosti potřebné k vykonávání advokacie. Je zapsán v seznamu advokátních koncipientů u České advokátní komory.

advokátní úschova

úschova peněz, kterou složí kupující pro prodávajícího u třetí osoby (advokáta) než dojde např. k zápisu do katastru nemovitosti. Slouží jako záruka pro kupujícího, že nepřijde o peníze a pro prodávajícího, že jimi kupující disponuje.

akcie

cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti

akcionář

majitel akcií. Má práva, která jsou spojena s držbou akcií.

akciová společnost

společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

arbitr

rozhodčí, sudí, soudce v tzv. arbitrážních řízeních, které se často užívají jako prostředek řešení sporů v komerční sféře, zejména v oblasti mezinárodního obchodu.2

arbitráž

znamená řešit spor prostřednictvím rozhodčí doložky, zakotvené ve smlouvě2

B

beneficient

věřitel, oprávněný

běžná údržba

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění některých předmětů, kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

budoucí kupní smlouva

je smlouva o smlouvě budoucí, kdy se jedna či obě smluvní strany zavazují uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem. Smlouva musí být písemná. (např. jako záruka pro kupujícího, když nemá dostatečné množství finančních prostředků a musí žádat o úvěr).

C

cenný papír

jsou to akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní list. S držbou cenného papíru vzniká určité právo.

ceteris paribus

za jinak stejných (nezměněných) okolností2

Č

ČAK

Česká advokátní komora

D

daň z nemovitosti

= daň z nemovitých věcí

daň z nemovitých věcí

daň ze staveb nebo daň z pozemků vypočítaná na základě daňového přiznání, podaného do 31. ledna3

darovací daň

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou nemovitosti a movitý majetek.4

darovací smlouva

Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá.
Musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost (v tomto případě se platí darovací daň).5

dědická nezpůsobilost

Dědicky nezpůsobilý a z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul.

dědické řízení

řízení, jehož účelem je určit dědice6

dekáda

desetiletí, deset prvků

deklaratorní rozhodnutí

Deklaratorní rozhodnutí pouze potvrzuje již existující hmotná práva a povinnosti.

demonstrativní účet

Jde o výčet prvků, který je pouze příkladný a neúplný. Např. pokud jde o právní normu, působí i v případě splnění jiných podmínek či vůči jiným prvkům.

detto

rovněž, právě tak, totéž

DIČ

daňové identifikační číslo

dlužník

povinný k plnění vůči věřiteli, dlužník má dluh vůči věřiteli

doba

časový úsek, který omezuje existenci práva a/nebo povinnosti (např. nájem na dobu určitou)

dodavatel

  • osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle občanského zákoníku)
  • právnická nebo fyzická osoba, která: a) poskytuje služby, b) dodává zboží, c) provádí stavební práce (podle zákona o veřejných zakázkách)
  • každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky(podle zákona o ochraně spotřebitele)5

domácnost

tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby5

doručovací adresa

adresa, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu

dotčený orgán

správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska

dto

= detto

dražební věřitel

Osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem. Dražebními věřiteli jsou zástavní věřitelé, věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny omezením převodu nemovitosti nebo zadržovacím právem, správce daně, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny provádějící veřejné zdravotní pojištění, jejichž pohledávky se uspokojují v dražbě.

dražební vyhláška

Vyhláška, na základě které dražebník (exekutorský úřad) vyhlásí datum dražby, místo dražby, předmět dražby a vyvolávací cenu.

drobné opravy

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

družstevní podíl

představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu

E

emise

tok definovaných entit na rozhraní místa vzniku a okolí

emise cenného papíru

vydání cenného papíru nebo bankovky

emise dluhopisů

soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti. Dluhopisům téže emise se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis.7

emisní limit

nejvýše přípustné množství znečišťujících nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší

erga omnes

Erga omnes znamená, že něco působí vůči všem ostatním osobám (např. vlastnické právo, které musí všichni respektovat).

exekuce

nucený výkon rozhodnutí (např. zabavení majetku, dražba, soudní prodej)

exekuční příkaz

rozhodnutí soudního exekutora, kterým poté, co je pověřen soudem provedením exekuce, rozhodne o způsobu jejího provedení

exekuční titul

začátek exekuce. Je to titul, kterým disponuje věřitel a na základě kterého můžete požádat soud o to, aby nařídil exekuci (např. rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné platební rozkazy).

exekutor

= soudní exekutor

exekutorský zápis

Veřejná listina sepsaná exekutorem. Existují dva druhy exekutorského zápisu

a)  o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní, nebo

b)  o právních úkonech, prohlášeních a o osvědčení skutkového děje a stavu věci.8

exkluzivita

výhradní právo podložené smlouvou (smlouva o výhradním prodeji), že na určitou činnost smí provádět pouze jedna firma. Např. obchodní zastoupení firmy na území ČR, právo realitní kanceláře při zprostředkování prodeje.9

exkluzivní smlouva

je smouva o výhradním prodeji.  Zaručuje exkluzivitu.

F

f.o.

= fyzická osoba

finanční kolaterál

peněžní prostředky nebo finanční nástroje, které jsou poskytovatelem finančního zajištění poskytnuty jako předmět finančního zajištění; poskytnutím finančního zajištění se rozumí odevzdání finančního kolaterálu, připsání finančního kolaterálu na určený účet, zápis v evidenci investičních nástrojů, rubopis nebo jiný úkon, kterým je umožněno příjemci finančního zajištění nebo osobě jednající na jeho účet vlastnit finanční kolaterál či jej držet nebo nakládat s ním anebo vykonávat práva k němu.10

fixní smlouva

smlouva, ve které přesně stanovena doba plnění a ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem.

flexibilita

schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky, přizpůsobivost

fond

majetek (finanční) určený pro určitý účel

franšíza

viz franšízing

franšízing

forma podnikání, kdy je franchisantovi poskytnut obchodní model, právo užívání značky, know-how apod.

franšízor

poskytovatel franšízy

fundace

právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena

fyzická osoba

přirozená osoba, tj. každý člověk. Má právní osobnost od narození až do smrti a plně svéprávnou se stává zletilostí

G

generální inhibitorium

Generální inhibitorium znamená, že povinný nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce nakládat se svým majetkem (až na určité výjimky).

H

hospodářský les

Les, jehož primární funkcí je produkce dříví.

hranice pozemku

čára oddělující pozemky různých správních celků, územně technických jednotek, vlastníků, uživatelů nebo pozemky různých kultur a jednotlivé parcely

hygienický limit

hodnota koncentrací nebo intenzit činitelů významných z hlediska vlivu na zdraví jednotlivců, o nichž se důvodně předpokládá, že jim mohou být téměř všichni vystaveni, aniž by došlo k nepříznivému ovlivnění jejich zdravotního stavu.

CH

chmelnice

zemědělsky obhospodařovaná půda, která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování chmele a na které se pěstuje chmel; plocha této zemědělsky obhospodařované půdy se stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

I

insolvenční řízení

řízení podle insolvenčního zákona, které řeší úpadek (platební neschopnost) subjektu

inter partes

Inter partes znamená, že něco působí jen mezi stranami (např. závazkové právo, které působí jen mezi smluvními stranami).

imise

projev emise na definované oblasti. Má původ na pozemku jednoho vlastníka a účinky na pozemku jiného vlastníka

imise nepřímé

Imise, jež nejsou přímo vyvolány danou činností, ale jsou jen volným následkem jednání (např. kouř při pálení listí).

imise přímé

Imise, jež jsou přímým pokračováním dané činnosti, zpravidla odpovídající přímému vedení fyzikálních látek na sousední pozemek (např. svod vody).

J

jistotní účet

účet v bance, který funguje na stejném principu, jako notářská úschova. Je vhodnější k objemnějším částkám.

K

kmenové akcie

akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva10

komisionářská smlouva

komisionář se zavazuje, že zařídí pro komitenta určitou obchodní záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu10

konfiskace

nucené odnětí majetku ve prospěch státu2

konfiskát

úředně zabavený, zkonfiskovaný majetek2

konstitutivní rozhodnutí

Konstitutivní rozhodnutí zakládá hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.

krajní nouze

stav, který představuje přímé ohrožení zákonem chráněného zájmu

kupní smlouva

Kupní smlouvou vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.5

kupující

Kupující je strana kupní smlouvy, která se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

L

legalizace

1. úřadní ověření, potvrzení (správnosti opisu listiny, pravosti podpisu)
2. dodatečné uznání něčeho zákonem; uzákonění2

legální

ve shodě s právním řádem a se zákony2

lesní pozemek

Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů.

lex non skripta

nepsaný zákon

lhůta

Lhůta je časový úsek, stanovený nebo určený k uplatnění práva nebo splnění povinnosti u jiného právního subjektu, popř. u orgánu státní moci.

lichva

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede.11

lichvář

osoba dopouštějící se lichvy

likvidace pozůstalosti

Likvidace pozůstalosti je postup, jehož smyslem je zjištění tzv. likvidační podstaty, její zpeněžení, uspokojení pohledávek věřitelů zůstavitele a uhrazení nákladů likvidace.

likvidační podstata

Likvidační podstatu tvoří majetek, po jehož zpeněžení dojde k uspokojení pohledávek věřitelů zůstavitele.

limit

= krajní mez; maximální nebo minimální hranice; nevyšší nebo nejnižší množství2

M

mandant

ten, jehož jménem a na jehož účet zařídí mandatář v rámci mandátní smlouvy za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů nebo uskutečněním jiné činnosti10

mandatář

ten, kdo v rámci smlouvy mandární zařídí pro mandanta na jeho účet za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti10

mandátní smlouva

Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatitmu za to úplatu.10

marže

rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou; odměna obchodníka2

mediace

Mediací je postup při řešení sporu, ve kterém třetí neutrální osoba (mediátor) napomáhá stranám konfliktu komunikovat a dosáhnout smírného řešení sporu uzavřením mediační dohody.

mediační dohoda

Mediační dohoda je písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.

mediační doložka

mediační doložka zakotvená ve smlouvě, vylučuje řešení případných sporů soudní cestou, ale je brána jako souhlas stran pro mediaci.

mediátor

prostředník; osoba pomáhající řešit spory mimosoudní cestou

míra přiměřená poměrům

Míra, kterou soud v době rozhodování sporu uzná za obvyklou v daném místě.

místní příslušnost

Místní příslušnost je určení, kterému konkrétnímu orgánu na daném stupni záležitost přísluší. Např. místně příslušný ke správě daně, jejímž předmětem je nemovitost, je správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází.

N

nájemní smlouva

Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky.5

náklady řízení

Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek, náklady důkazů, odměna notáře a správce dědictví, tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty, odměna za zastupování, popř. mediátora.

nalézací řízení

Nalézací řízení je druhem civilního procesu, který vede k rozhodnutí, jímž soud buď zjišťuje, co je právem, anebo právo vytváří.

nebezpečí z prodlení

Nebezpečí z prodlení (periculum in mora) je stav, kdy pouze okamžité jednání může odstranit nenahraditelnou újmu.

negatorní žaloba

Žaloba o zdržení se protiprávního zasahování do vlastnického práva.

nepominutelný dědic

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci.

nepřímá daň

jde o tzv. daň ze spotřeby. Je zahrnuta v ceně zboží a služeb. Jde např. o DPH.

nezřízený život

Nezřízený život je chování, které evidentně vybočuje z rámce obecné představy o chování v souladu s dobrými mravy. O trvalé vedení nezřízeného života pak půjde v případech, kdy chování vyděděného bude vykazovat známky kontinuálnosti, tedy nikoliv jen nahodilosti či ojedinělosti, a dlouhodobosti, kdy již zpravidla nebude možné očekávat návrat k běžnému způsobu života tak, jak je vnímán většinou společnosti.

normativní právní akt

Právní předpis neboli normativní právní akt je soubor obecně závazných právních norem, které tvoří součást právního řádu.

notář

Fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o notářích a jejich činnosti, kterou stát pověřil notářským úřadem. Provádí např. sepisování veřejných listin, přijímání úschov.

notářská úschova

slouží k uložení peněz (cenných papírů, listin atd) u notáře za účelem předání jiné osobě v případě, že splnila své závazky

notářský zápis

veřejná listina sepsaná notářem

O

obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška obce je právní předpis vydávaný v její samostatné působnosti.

obchodní rejstřík

veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích

obchodní závod

organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

Dříve podnik.12

objektivní hledisko

Hledisko existující nezávisle na subjektivním mínění (faktické, skutečné).

odborová organizace

Odborová organizace je jedním ze subjektů kolektivního pracovního práva. Jejím posláním je ochrana nejen kolektivních, ale i individuálních zájmů zaměstnanců, a to zájmů sociálních a hospodářských. Odborová organizace je právnická osoba, která je povinná svůj vznik oznámit Ministerstvu vnitra. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu a jejich počet není omezen, a to ani v rámci celé České republiky, ani u jednoho zaměstnavatele. Omezování jejich počtu je nepřípustné, stejně jako zvýhodňování některých z nich. Činnost odborových organizací může být omezena zákonem jen, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.

odkaz

Odkaz zůstavitel zřídí tak, že v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu.

odmítnutí dědictví

Právo dědice po smrti zůstavitele dědictví odmítnout. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu po smrti zůstavitele. Lhůta je 1 měsíc ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu dědictví odmítnout. Po odmítnutí se na něj hledí, jako by dědictví nikdy nenabyl. Odmítá-li dědictví neopomenutelný dědic, může dědictví odmítnout s výhradou povinného podílu.

oferta

Oferta je návrh na uzavření smlouvy. Jde o projev vůle, který musí být dostatečně určitý a musí z něj vyplývat vůle navrhovatele jím být vázán.

oferent

Oferent je osoba činící nabídku jiné osobě.

ohlášení stavby

Ohlašování staveb je zjednodušený způsob povolování staveb. § 104 stavebního zákona definuje jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení.

okolnost vylučující odpovědnost

Překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala.10

orgán veřejné moci

Orgán veřejné moci je orgán reprezentující veřejnou moc a je ze zákona oprávněn autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech osob nebo jinak zasahovat do jejich právní sféry.

orná půda

Orná půda je zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny a která není travním porostem.

osvobození od daně

Osvobození od daně definuje část předmětu daně, ze kterých se daň nevybírá, resp. které daňový subjekt není povinen, ale zpravidla ani oprávněn, zahrnout do základu daně. Osvobození se často váže na splnění určitých podmínek.

ovocný sad

Ovocný sad je zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena ovocnými stromy, případně ovocnými keři; do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započítatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu.

P

pacht

Pacht má podobné znaky jako nájem. Jeho účelem je též právo dočasného užívání cizí věci. Na rozdíl od nájmu je s právem užívat spojeno právo brát plody a užitky. Na pachtýře ale také dopadá povinnost o propachtovanou věc pečovat jako řádný hospodář, což v sobě obnáší i povinnost propachtovanou věc udržovat.

pachtýř

Pachtýř je osoba, které se propachtovatel zavazuje přenechat věc k dočasnému užívání a požívání a ten se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné.

palmáre

částka, kterou platí advokátovi ten, kdo je jím zastoupen v určité právní věci2

parafa

zkrácený podpis, podpisová značka2

platební rozkaz

Platební rozkaz je zvláštní druh rozhodnutí soudu, jímž je žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci požadovanou částku v penězích.

podíl

Podíly vyjadřují míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci.

podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví ideálně určených podílů.Podobným právním institutem je společné jmění manželů, které ale může vzniknout pouze mezi manželi.

podílový fond

Podílový fond je soubor majetku. Nemá právní osobnost. Je to pouze nástroj, který sdružuje aktiva a je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu nepodílový list.

podnik

obchodní závod.

podzemní voda

Voda, která se nachází pod zemským povrchem.

pokuta

Pokuta je forma peněžité sankce, která může být udělena ve stanovených případech.

pohledávka

dluh; je to oprávnění věřitele požadovat od dlužníka plnění, tedy vyrovnání dluhu

pozemní komunikace

Pozemní komunikace jsou dopravní komunikace, které slouží k dopravě silničními a jinými vozidly, a které slouží i chodcům.

právnická osoba

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.

právní norma

Právní norma je státem vydávané a jím chráněné obecně závazné pravidlo chování, které zakládá práva pro účastníky společenských vztahů určitého druhu a ukládá jim povinnosti.

právní osobnost

způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.

Dříve právní způsobilost.12

právní řád

Právní řád je uspořádaný soubor právních norem daného státu.

právní skutečnost

Právní skutečnost je okolnost, se kterou právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu, tj. subjektivních práv a povinností.

právní způsobilost

= právní osobnost.

právo stavby

Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech.

privatizace

proces změny vlastnictví ze státního a soukromé

prodávající

Prodávající je strana kupní smlouvy, která se zavazuje odevzdat předmět smlouvy kupujícímu.

prvky daně

Prvky daně obsahují práva a povinnosti zúčastněných stran. Jsou to: daňový subjekt, daňový objekt, sazba daně, korekční prvky (osvobození od daně, daňová úleva, sleva na dani), rozpočtové určení, správce daně a podmínky placení.

předkupní právo

Právo osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. Předkupní právo může působit i vůči nástupcům kupujícího. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci.5

předmět daně

Předmětem daně je jednoznačné a úplné určení rozsahu objektu zdanění zákonem, jímž se ukládá konkrétní daňová povinnost.

přechod

Při přechodu dochází ke změně vlastnictví na základě jiné skutečnosti, než je projev vůle převodce a nabyvatele (např. rozhodnutí soudu, dědění ze zákona nebo nucená dražba).

přestupek

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný dle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

převod

Převod je změna vlastnictví na základě projevu vůle obou účastníků.

přídatné spoluvlastnictví

příkaz

Příkaz je vedlejší doložkou v závěti a posuzujeme ho jako rozvazovací podmínku. Pokud dědic příkaz nesplní, ztrácí právo na dědictví, neprojeví-li zůstavitel jinou vůli.

přímá daň

platí se z příjmu nebo majetku poplatníka. Patří sem také daň z nemovitostidaň z převodu nemovitosti a darovací daň.

přiměřená náhrada

Přiměřená náhrada je hodnotový ekvivalent, vyjádřený v penězích, umožňující podle místních podmínek obstarání obdobné věci, jakou představoval podíl spoluvlastníka, přisouzený ostatním spoluvlastníkům. Musí vyjadřovat cenu, závislou nejen na konstrukci a vybavení, ale i na poptávce a nabídce v daném místě a čase. Základem pro stanovení přiměřené náhrady při vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti je její obecná cena obvyklá v daném místě v době rozhodování. Za takovou nelze považovat náhradu, vycházející jen z ceny zjištěné podle předpisu o oceňování nemovitostí.

příslušenství věci

R

rabat

srážka, sleva z prodejní ceny2

reálné břemeno

Reálné břemeno je druhem věcného břemene, tedy druhem práva k cizí věci. Reálné břemeno vyžaduje aktivní chování zatíženého vlastníka (např. poskytování služeb).

registrovaná církev

Registrovaná církev je právnická osoba speciálního typu, která může zřizovat a nechat si zaevidovat další právnické osoby. Zpracování základního dokumentu je jednou z podmínek registrace.

reivindikační žaloba

Žaloba na vydání neoprávněně zadržované věci.  V případě nemovitých věcí se jedná o žalobu na vyklizení.

relativní cena

cena vyjádřená poměrem k jinému zboží (např. mléko je dvakrát dražší než mouka)

rozhodce

arbitr

rozhodčí doložka

Doložka ve smlouvě, která dává pravomoc při rozhodování sporů do rukou rozhodce (místo soudů). Výhodou je rychlé a spravedlivé řešení sporů.

rozhrada

Rozhrady jsou zdi, meze, strouhy nebo jiné oddělení sousedních pozemků. Rozhrada může být uměle vytvořená nebo přirozená.

Ř

řízení z úřední povinnosti

Řízení z úřední povinnosti (ex offo) je jednou z modalit jednání orgánů veřejné moci. Opakem je řízení na návrh.

S

sdružení

společnost.

skládka odpadů

Skládka odpadů je prostor, kde se ukládají odpady. Rozlišují se skládky divoké (nepovolené), polořízené a řízené.

skrytá vada

Skrytá vada je vada, která vyjde najevo až po převzetí věci kupujícím. Musí však existovat již v době převzetí.

skutečná škoda

Skutečná škoda je hodnota, o kterou byl v důsledku protiprávního jednání škůdce zmenšen majetek poškozeného.

služebnost

Služebnost je druhem věcného břemene, tedy druhem práva k cizí věci. Služebnost postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. Služebnost lze zřídit jako pozemkovou (opravňuje vlastníky zvolených pozemků) či osobní (opravňuje určité osoby).

smír

Smír je ukončení sporu dohodou bez účasti soudu. V rámci soudního řízení jde o soudní smír.

smlouva

Jedna či obě strany se zavazují uzavřít v dohodnuté době smlouvu (např. jako záruka pro kupujícího či prodávajícího, když nemá protistrana dočasně dostupné potřebné množství finančních prostředků).

smlouva asynallagmatická

Jedna či obě strany se zavazují uzavřít v dohodnuté době smlouvu (např. jako záruka pro kupujícího či prodávajícího, když nemá protistrana dočasně dostupné potřebné množstí finančních prostředků).

smlouva odvážná

Závisí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události, jedná se o smlouvu odvážnou.

smlouva o smlouvě budoucí

Jedna či obě strany se zavazují uzavřít v dohodnuté době smlouvu (např. jako záruka pro kupujícího či prodávajícího, když nemá protistrana dočasně dostupné potřebné množstí finančních prostředků).

smlouva o výhradním prodeji

Smlouvou o výhradním prodeji se zavazuje dodavatel, že zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručuje exkluzivitu.

smlouva o zprostředkování

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).

smlouva synallagmatická

Smlouva synallagmatická je smlouva s navzájem podmíněným plněním (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva).

smluvní pokuta

Používá se pro případ, kdy účastník vázaný smlouvou nedodrží svou povinnost. Smluvní pokuta musí být sjednána písemně.

smluvní svoboda

Smluvní svoboda (autonomie) je svoboda rozhodnout se, zda smlouvu uzavřít, s kým, za jakých podmínek, s jakým obsahem a v jaké formě.

solventnost

Solventnost čili platební schopnost je schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet finanční závazky v dohodnutých lhůtách.

součást věci

soudní exekutor

fyzická osoba splňující předpoklady podle exekučního řádu, kterou stát pověřil exekutorským úřadem13

soudní komisař

Soudní komisař je osoba pověřená provedením některých úkonů v civilním soudním řízení jménem soudu. Např. notář jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti.

společnost

několik sdružených osob zavázaných smlouvou jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci.12

Dříve sdružení.

spolek

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek alespoň tří osob (dříve občanské sdružení).

spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví je vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci zároveň.

spotřebitel

  • osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle občanského zákoníku)
  • fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami (podle zákona o ochraně spotřebitele)
  • fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván (podle zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru)

spotřebitelská smlouva

kupní smlouva, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel

správce daně

Správce daně je územní finanční orgán, jiný správní orgán či orgán obce, do jehož pravomoci spadá vedení daňového řízení, vyhledávací činnost, kontrola, vyzívání k plnění povinností a zabezpečení placení daní.

správní řízení

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

státní rozpočet

Státní rozpočet je odhadem příjmů a výdajů na zabezpečení chodu státu a jednotlivých výdajových programů. Příjmy a výdaje státního rozpočtu se člení do kapitol.

subjektivní hledisko

Hledisko vztahující se k danému jedinci (osobní, nevěcné, předpojaté).

svépomoc

Svépomoc je ochrana práva přímo osobou, které patří ohrožené právo.

svéprávnost

Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).

svěřenecký fond

Svěřenecký fond je majetkový soubor vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek se stává majetkem anonymním.

Š

škoda

Škoda je újma, kterou osoba utrpí na svém majetku nebo penězi ocenitelných majetkových právech v důsledku protiprávního jednání jiné osoby.

T

taxativní výčet

Jde o úplný, přesný a konečný výčet prvků.  Pouze za splnění některých (popř. všech) prvků daná právní norma působí.

transparentnost

Transparentnost označuje v politice požadavek na průhledné a veřejně přístupné jednání ze strany státu.

travní porost

Travním porostem je zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se nachází stálá pastvina, popřípadě souvislý porost s převahou travin určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem obnovy travního porostu.

trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

U

úrok z prodlení

Úrok z prodlení je platba, která náleží věřiteli, pokud dlužník nesplnil své povinnosti a včas nesplatil svůj peněžitý závazek.

ústav

ušlý zisk

Ušlý zisk je majetkový prospěch, jehož by poškozený jinak pravděpodobně dosáhl, nebýt škody.

uvedení v předešlý stav

Uvedení v předešlý stav neboli naturální restituce je formou náhrady škody. Jedná se o navrácení stavu majetku do doby před jeho poškozením.

územní rozpočet

Územní rozpočty jsou rozpočty krajů a obcí. Dříve se nazývaly místní rozpočty.

V

vada věci

Vada věci je faktický nebo právní stav, který brání řádnému nebo smluvenému užívání věci.

vadné plnění

Vadné plnění je takové, které nemá náležité vlastnosti. Rozlišujeme vady faktické a právní.

věc

Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

věcné břemeno

Věcné břemeno patří mezi věcná práva k cizí věci, protože omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět, něčeho se zdržet (služebnost) nebo něco konat (reálná břemena).

věcné právo

Věcné právo umožňuje úplné nebo částečné právní panství nad určitou věcí.

veřejná listina

Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci nebo listina, kterou za veřejnou zákon prohlásí. Obojí za předpokladu, že listina netrpí vadou sankcionovanou neexistencí, zdánlivostí listiny.

veřejné finance

Veřejné finance jsou veřejné peněžní prostředky (resp. veřejné peněžní fondy – veřejné rozpočty). Jsou naplňovány prostřednictvím daní, poplatků, cel a dalších příjmů. Peníze z nich jsou vydávány formou veřejných výdajů na poskytování veřejných služeb.

veřejné zdraví

Veřejné zdraví je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.

veřejný rozpočet

Veřejný rozpočet je finanční plán, bilance příjmů a výdajů. Sestavuje se opakovaně na období jednoho kalendářního roku. Veřejné rozpočty jsou samostatně sestavovány a schvalovány. Dalším znakem je zákonné zajištění příjmů těchto veřejných rozpočtů.

veřejný zájem

Veřejný zájem se řadí mezi tzv. neurčité pojmy a chápe se jako protiklad zájmů soukromých. Okruh osob, kterým tento zájem svědčí je vždy neurčitý. Může jít o zájem celospolečenský, lokální nebo skupinový.

věřitel

ten, kdo je oprávněn požadovat plnění po dlužníkovi; má pohledávku vůči dlužníkovi; jsou mu dluženy peníze

veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.

vinice

Vinice je zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři vinné révy a opatřena opěrným zařízením, které musí být nainstalováno nejpozději do dvou let od výsadby; do plochy její plochy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započítatelné šířce 3 metrů, podél řad po obou stranách vinice.

vlastnická triáda

Vlastnická triáda je oprávnění vlastníka věc držet, užívat a požívat její plody a užitky a nakládat s ní.

vlastnictví

Vlastnictví je svrchované právní panství osoby (vlastníka) nad věcí.

vodní plocha

Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina.

vydědění

Vydědění je jednostranné právní jednání zůstavitele, ve kterém svému potomkovi ze zákonem stanovených důvodů odejme právo domáhat se svého zákonného podílu nebo jeho části.

vyměření daně

Vyměření daně je základ daňového řízení. Rozumí se jím jednoznačné právně perfektní stanovení daně v její konkrétní výši a předepsané formě.

výpovědní doba

Uplynutím výpovědní doby zanikají práva a povinnosti bez dalšího, aniž je nutné něco zvláštního učinit.

výprosa

výpůjčka

vyšší moc

okolnost vylučující odpovědnost

vyvlastnění

Vyvlastnění je nejzávažnějším zásahem do vlastnického práva na základě přesně stanovených zákonných podmínek.  Zákon o vyvlastnění definuje vyvlastnění jako odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem.

Z

zápůjčka

přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

Dříve půjčka.12

záruční doba

věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví5

záruka

Záruka je odpovědnost prodávajícího nebo zhotovitele za vady, které se projeví po převzetí.

zástava

věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví.5

zastavěná plocha a nádvoří

Pozemek, na němž je a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku, obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním pozemku, budovy postavené na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha, b) společný dvůr, c) zbořeniště, d) vodní dílo.

zástavní právo

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

zástavní věřitel

ten, kdo má pohledávku zajištěnou  zástavním právem na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě14

závazkové právo

Závazkové právo je právo, které upravují závazky (obligace). Vždy jde o vztahy mezi dvěma či více konkrétními subjekty (na jedné straně věřitel a na druhé dlužník).

závazné stanovisko

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

závdavek

zcizení dědictví

Zcizení dědictví je možnost dědice po smrti zůstavitele převést dědictví na jinou osobu. Může tak učinit bezúplatně nebo i za úplatu.

zdaňovací období

Zdaňovací období je časový úsek, za který obvykle daňový poplatník nebo plátce daně vypočítá svoji daňovou povinnost a podává správci daně daňové tvrzení.

znečištění

Znečistění je výsledek lidské aktivity, která má za následek nežádoucí změnu životního prostředí.

znečišťování

Znečišťování je vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší.

zprostředkovatelská smlouva

Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.5

zřeknutí se dědického práva

Dědic se svého práva zříká smlouvou uzavřenou se zůstavitelem. Smlouva musí mít formu veřejné listiny. Zřeknout se lze dědictví jako celku nebo pouze práva na povinný díl.

Ž

žalobní petit

Žalobní petit je přesná formulace soudního výroku, jehož se žalobce domáhá.

životní prostředí

Životní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

 

Srovnání nemovitostí

No properties found.
Compare

Nejnovější inzeráty